Brukervilkår

Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse Oksenøyveien 3, 1366 Lysaker.

Ved kjøp og salg av pakkereiser gjelder Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven) av 25. august 1995. Norwegian Holidays har stilt garanti overfor, og er tilknyttet, Reisegarantifondet.

Disse vilkårene gjelder mellom Norwegian Holidays og dets kunder ved kjøp reiser som omfattes av Pakkereiseloven. Med en pakkereise menes et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer: Transport, innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.

Andre reiser og tjenester omfattes ikke av disse vilkårene.

1. Generelt

Flyreisen er levert av Norwegian Air Shuttle (fraktfører), mens hoteller, leiebiler, resepsjonstjenester, reiseforsikring, og visse andre produkter og tjenester leveres direkte til deg av uavhengige selskaper (“reiseleverandører”). Reiseleverandører er ikke agenter, ansatte eller underleverandører av Norwegian Holidays.

2. Avtaleinngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Forut for bekreftet bestilling, skal kunden ha fått informasjon om hvilke pass- og visumkrav mv. det ønskede reisemål har for EU/EØS- borgere, se også punkt 4.2.

Pakkereisen betales i sin helhet ved bestilling og bestilling må være gjennomført og bekreftet senest 3 dager før avreise. Bestilling må gjøres på www.norwegianholidays.com. For endring og avbestilling av bestilt pakkereise, se pkt. 5 nedenfor.

Norwegian Holidays tilbyr dessverre ikke gruppebestillinger. Vi kan dessverre ikke være ansvarlig for eventuelle ekstra gebyrer som pålegges lokalt dersom man reiser mer enn 9 sammen som en gruppe, når bestillingene er gjort individuelt.

3. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling, bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen ifølge avtalen mellom partene.

Tilslutningsreise eller spesielle landarrangementer (utflukter, kurs etc.) inngår kun i pakkereisen dersom disse er solgt eller markedsført til en samlet pris.

Opplysninger publisert på Norwegian Holidays hjemmeside eller gjennom andre informasjonskanaler er en del av avtalen, med mindre slike opplysninger må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereisen. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen.

I tillegg til disse vilkårene, som utgjør hovedvilkårene for avtalen, gjelder Norwegian Air Shuttle’s Generelle Vilkår for Befordring for flydelen av pakken så lenge de ikke er i konflikt med vilkårene for Norwegian Holidays’ Generelle Vilkår for Pakkereiser samt reiseinformasjonen på Norwegian Holidays’ hjemmesider. Ved eventuell motstrid mellom de generelle vilkår for befordring og disse vilkårene, skal sistnevnte ha forrang.

Den norske versjonen av Norwegian Holidays Generelle Vilkår er den opprinnelige teksten, og enhver versjon på et annet språk er oversatt fra denne. I tilfeller hvor det framkommer motstrid mellom den norske versjonen og enhver oversatt versjon, danner den opprinnelige norske versjonen presedens.

Vi bestreber å ha informasjonen på vår nettside oppdatert og korrekt til enhver tid, men vi tar forbehold om feil. Vi vil gjøre vårt ytterste for å rette opp i feil og unnlatelser så snart vi blir varslet om slike.

3.1 Pakkereisens pris

Den oppgitte prisen for pakkereisen omfatter alle avgifter og gebyrer, inkludert myndighetspålagte skatter og avgifter. Eventuelle lokale avgifter på reisemålet, for eksempel flyplassavgifter og særskilte turistskatter, kan imidlertid forekomme. Slike avgifter o.l. er ikke en del av prisen, og må betales av kunden på stedet. Videre inkluderer prisen eventuelle avtalte tillegg for spesielle ønsker eller andre ytelser som Norwegian Holidays har samtykket til og inkludert i pakkereisen.

Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av vilkårene her. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangement som ikke er en del av pakkereisen.

Prisjusteringer vil ikke bli gjort etter at bestillingen er bekreftet. Etter at betalingen er gjennomført, vil ingen prisjusteringer ha tilbakevirkende kraft. Norwegian Holidays tar forbehold om å etterbelaste ved feil i prisingen av pakkereisen.

Alle annonserte priser og priser er avhengig av tilgjengelighet, kan endres når som helst uten forvarsel, er gyldige kun for nye bestillinger, er kontrollert av kapasiteten, vil ikke alltid være tilgjengelig på alle datoer eller strekninger og kan begrenses til visse kategorier.

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1 Avbestillingsbeskyttelse

Kunden kan kjøpe avbestillingsbeskyttelse samtidig som kunden bestiller pakkereisen. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder kun for den reisen og den eller de reisende som avbestillingsbeskyttelsen er kjøpt for.

For ytterligere bestemmelser om avbestillingsbeskyttelse, se informasjon på hjemmesiden til Norwegian Holidays.

Kunden anbefales å tegne reiseforsikring hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap av eller skade på reisegods mv og for dekning av lege utgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden anbefales å ta med Europeisk helsetrygdekort.

4.2 Innreisebestemmelser (pass og visum)

Norwegian Holidays har som arrangør av pakkereiser plikt i henhold til Pakkereiseloven å underrette kunden om hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Siden vårt salg av pakkereiser foregår som nettsalg, henviser vi norske statsborgere til Utenriksdepartementet sine informasjonssider www.landsider.no.

Alle andre lands statsborgere bes kontakte sin lokale ambassade eller konsulat.

Den som foretar en bestilling for andre, plikter således å henvise reisefølget sitt til slik relevant informasjon.

4.3 Helseopplysninger

For informasjon vedrørende eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet, henviser Norwegian Holidays til Utenriksdepartementets informasjonssider, www.landsider.no.

4.4 Informasjon vedrørende transport

Ved endring av det/de flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen etter kjøpet av reisen, skal Norwegian Holidays gi kunden melding om skifte av flyselskap der dette er mulig.

4.5 Andre forhold

I henhold til Pakkereiseloven har Norwegian Holidays stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. Dette innebærer blant annet at Norwegian Holidays’ kunder kan kreve refusjon fra Reisegarantifondet dersom pakkereisen blir avlyst som følge av konkurs eller akkord hos arrangør. For mer informasjon viser Norwegian Holidays til Reisegarantifondets hjemmeside, www.rgf.no.

5. Hotell

5.1 Antall hotellnetter

Antall hotellnetter sammenfaller ikke alltid med antall reisedager, noe som f.eks. kan forekomme ved hjemreise nattestid.

5.2 Hotellklassifisering

Klassifiseringssystemet er i samsvar med det våre leverandører har opprettet, men behøver ikke stemme overens med det offisielle. Norwegian Holidays påtar seg intet ansvar for hvorledes den enkelte leverandør har valgt å klassifisere hotellet.

Vi gjør oppmerksom på at klassifisering er i henhold til hvert lands klassifiseringssystem. Derfor kan f.eks. et 3 stjernes hotell ha ulik standard fra et land til et annet.

5.3 Hotellbeskrivelser

Vi vil gjøre vårt ytterste for å sikre at informasjon om produkter, tjenester, fasiliteter og beskrivelser på vår nettside er nøyaktig og oppdatert. Vi får slik informasjon fra våre leverandører og kan derfor ikke garantere at dette alltid er tilfelle. Opplysningene er gitt for å gi en følelse for det produktet du har bestilt. Selv om vi hele tiden streber etter å oppnå de høyeste standarder for nøyaktighet, kan vi ikke holdes ansvarlig dersom innholdet er funnet å være unøyaktig.

Norwegian Holidays, våre leverandører og tilknyttede selskaper kan ikke garantere nøyaktigheten og vi tar derfor forbehold om eventuelle unøyaktigheter knyttet til informasjon og beskrivelse av hotellet, bilutleiefirmaer og andre reiseprodukter som vises på nettsiden (inkludert og uten begrensning, fotografier, beskrivelse av hotellets fasiliteter, generelle produktbeskrivelser, plassering på kart o.l.).

6. Avbestilling og endring

6.1 Avbestillning

Kunden har rett til å endre eller avbestille pakkereiser som er kjøpt hos Norwegian Holidays, mot et endrings- eller avbestillingsgebyr.

Gebyrets størrelse avhenger av hva kunden har kjøpt. Det totale gebyret er 500 NOK pluss de kostnadene Norwegian Holidays har på de ulike pakkereisesegmentene i pakkereisen.

På kundens anmodning vil Norwegian Holidays kunne fremlegge en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse.

Ubenyttede pakkereisesegmenter kan ikke endres eller refunderes.

6.2 Overføre avtale

Du kan overføre bestillingen til en annen person mot å betale en avgift for navnendringen hos flyselskapet Norwegian, se avgiften her.

6.3 Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i reisemålets umiddelbare nærhet de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden.

Det enkeltes lands offisielle reiseråd vektlegges ved denne vurderingen.

Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen.

Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelse dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente til eller burde kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling.

6.4 Avbestilling i andre tilfeller

Norwegian Holidays sin avbestillingsrett overfor tredjepart er svært begrenset, og det gjøres oppmerksom på at kundenes avbestillingsrett begrenses tilsvarende. Kunder kan derfor ikke påregne at det er mulig å endre eller avbestille pakkereiser som er kjøpt hos Norwegian Holidays.

6.5 Angrerett

Vi gjør oppmerksom på at angrerettloven ikke kommer til anvendelse ved kjøp av pakkereiser, flybilletter eller innkvartering når kjøpet foretas på internett. Det foreligger derfor ikke angrerett ved kjøp av pakkereise hos Norwegian Holidays.

6.6 Prisjustering

Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom Norwegian Holidays forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.

7. Norwegian Holidays’ rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt

7. 1 Hindring utenfor Norwegian Holidays’ kontroll

Norwegian Holidays kan kansellere en pakkereise uten erstatningsansvar dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor Norwegian Holidays’ kontroll og som Norwegian Holidays ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken Norwegian Holidays selv eller noen Norwegian Holidays er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan for eksempel være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga. hindringer utenfor Norwegian Holidays’ kontroll, refunderes alle innbetalte beløp til kunden. Alternativt har kunden rett til å delta i en annen pakkereise dersom Norwegian Holidays kan tilby dette. Er reisen dyrere enn den opprinnelige, skal kunden betale differansen. Er den billigere, kan kunden kreve differansen utbetalt.

Etter samme vilkår som nevnt i første ledd vil ikke Norwegian Holidays ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at Norwegian Holidays eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Norwegian Holidays plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter Norwegian Holidays å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer.

Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom Norwegian Holidays unnlater å sørge for hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er Norwegian Holidays ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

7.2 Norwegian Holidays’ rett til å endre reisens innhold eller vilkår etter avtaleinngåelse

Norwegian Holidays tar forbehold om endring av pakkereisen.

Norwegian Holidays plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom selskapet ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Norwegian Holidays skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

8. Partenes plikter

8.1 Norwegian Holidays’ plikter

Norwegian Holidays skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal Norwegian i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe og skal snarest mulig opplyse kunden om disse endringene.

Påpeker kunden mangler ved reisen, plikter Norwegian å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

8.2 Kundens plikter

Kunden plikter å sette seg inn i vilkårene til både arrangør og fraktfører samt de betingelser Norwegian Holidays på annen måte har informert om, f eks via e-post eller på hjemmesiden ved bestilling. Kunden plikter å informere Norwegian Holidays dersom kontaktinformasjon endres etter bestilling.

8.2.1 Betaling

Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Betalingsmislighold gir Norwegian rett til å annullere bestillingen.

8.2.2 Informasjon

Kunden plikter å gi Norwegian Holidays relevant informasjon som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Norwegian Holidays er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er formidlet på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement Norwegian Holidays har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i pakkereisen uten belastning for seg selv eller andre.

8.2.3 Reklamasjon

Den reisende plikter å gi Norwegian Holidays beskjed innen rimelig tid dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter pakkereiseloven. Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere umiddelbart på stedet, slik at avhjelp vil være mulig. Uansett så må klage være fremsatt senest 4 uker etter reisens avslutning.

8.2.4 Reisedokumenter etc.

Kunden plikter å kontrollere at billetter og andre reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, visum, helseattester, førerkort, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendig for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Flyselskapet har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbrakt eller ikke er gyldige.

8.2.5 Annet

For kundens øvrige plikter, vises det til betingelser som gjelder for tredjepart.

8.2.6 Konsekvenser av mislighold

Grovt brudd på disse vilkårene (eller vilkår som er omfattet av punkt 7.2.5), gir Norwegian Holidays rett til å nekte den reisende videre deltagelse på reisen. Norwegian Holidays har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Norwegian Holidays i forbindelse med foranstående. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap mv etter vanlige erstatningsrettslige regler.

9. Om mangler

9.1 Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Kunden skal i tilfelle gi Norwegian Holidays beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter at melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.

Alternativt har kunden rett til å bytte til en annen pakkereise dersom Norwegian Holidays kan tilby dette. Er erstatningsreisen dyrere, skal kunden betale denne prisdifferansen etter fradrag av eventuelle erstatningskrav kunden har rett til etter Pakkereiselovens § 5-3. Er reisen billigere, skal Norwegian Holidays tilbakeføre til kunden differansen mellom den opprinnelige reisens pris og erstatningsreisens pris, eventuelt med tillegg av slik erstatning som nevnt i foregående setning.

9.2 Mangler etter avreise

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det som er avtalt regnes likevel ikke som mangel dersom avviket er av mindre betydning eller er av det slag som kunden må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som Norwegian Holidays verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Kunden plikter å reklamere på mangler innen rimelig tid etter mangelen er oppdaget.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:Kunden kan kreve at Norwegian Holidays avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for kunden. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til Norwegian Holidays, slik at retting ikke kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Prisavslag:Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning i rimelig omfang av de utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre mangelen dersom Norwegian Holidays ikke har vært i stand til dette.

c) Heving:Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt iht avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder et transportelement.

d) Erstatning:Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning. Kunden kan, der han ikke har lidd noe tap, kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført kunden vesentlig ulempe. Norwegian Holidays erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Norwegian Holidays kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Norwegian Holidays kontroll, og som selskapet ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, og som verken Norwegian Holidays eller noen Norwegian Holidays er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. Norwegian Holidays plikter uansett å gi kunden nødvendig bistand så raskt som mulig.

Uansett om Norwegian Holidays er erstatningspliktig iht. ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

e) Forholdet til EU-forordning 261/2004 (forsinkelser, kanselleringer og overbookinger):Ved lange forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av nevnte EU-forordning.

Der passasjeren får utbetalt kompensasjonsbeløp fra Norwegian Air Shuttle iht. EU-reglene, skal dette beløpet komme til fradrag i beregningen av eventuelt prisavslag/erstatning etter Pakkereiseloven. Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte reisen / heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter Pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun få refundert den  delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten.

f) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen:

  • Avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av pakkereise.
  • Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av Norwegian Holidays, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være “vanlige” på destinasjonen.
  • Unormale værforhold og andre naturgitte forhold Norwegian Holidays ikke hadde eller burde ha kjennskap til.
  • Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen og som ligger utenfor Norwegian Holidays´ kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen.
  • Kortere forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider. Dette gjelder særskilt om forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes forhold som fraktfører ikke kan lastes for. At forholdet ikke betegnes som en mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal få den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordning.
  • Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

10. Tvistebehandling

Ved reklamasjon og dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser eller annet tvisteløsningsorgan.

Gjeldende lovverk

Med unntak av gjeldende internasjonale konvensjoner, eller internasjonale eller nasjonale lover eller forskrifter som er obligatoriske, er din kontrakt, våre vilkår, tariffer og regler underlagt norsk lov.

11. Personvern

Informasjon innhentet av Norwegian Holidays på dette nettstedet er underlagt Norwegian Holidays Retningslinjer for Personvern.